Seko
portal.peero.app

LR Ekonomikas ministrija: Mūsu mērķis ir radīt pozitīvu un motivējošu darba vidi

Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde industrijas un pakalpojumu politikas, uzņēmējdarbības politikas un tūrisma politikas jomā.

Ekonomikas ministrija izstrādā, organizē un koordinē ārējo ekonomisko, būvniecības, iekšējā tirgus, inovāciju attīstības, komercdarbības attīstības, konkurētspējas attīstības, mājokļu, patērētāju tiesību aizsardzības, privatizācijas, rūpniecības, standartizācijas un tūrisma politiku, kā arī tautsaimniecības struktūrpolitiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās.

Mūsu Misija:

Ekonomikas ministrija ir pozitīvo pārmaiņu līderis Latvijas tautsaimniecībā un valsts pārvaldē

Mūsu vīzija:

Ekonomikas ministrija ir modernākā valsts pārvaldes iestāde Latvijā

Mūsu vērtības:

Cilvēks ir mūsu uzmanības centrā, mēs cienām cits citu, esam godīgi un atbalstoši

Profesionalitāte– rezultāts ir karalis, tāpēc esam orientēti uz risinājumiem nevis cēloņiem

Patriotisms– Latvija ir labākā vieta, kur dzīvot, augt un attīstīties, un mēs ar to lepojamies

Atvērtība– esam par jaunām idejām, iespējām, izaugsmi gan vārdos, gan darbos

Līderība– katrs esam līdzatbildīgs par izaugsmi, tāpēc mums ir drosme izgaismot problēmas un iedvesma veikt uzlabojumus

 

Mūsu izaicinājums

Ekonomikas ministrijas apņemšanās ir veidot dzīvu un dinamisku darba vidi, kurā tiek cienītas vērtības, un kur katrs darbinieks ir iesaistīts organizācijas attīstībā. Viena no galvenajām prioritātēm ir nodrošināt, ka darbinieki sajūt, ka viņu ieguldījums tiek novērtēts un ka viņu domas un idejas tiek uzklausītas. Mūsu mērķis ir nodrošināt sistēmisku veidu, kā regulāri sniegt atsauksmes, tādējādi veicinot dialogu un iesaistot darbiniekus organizācijas attīstībā.

 

Risinājums

Ieviešot Peero, mēs vēlējāmies veicināt atgriezeniskās saites kultūru, kurā tiek saskatītas un iedzīvinātas organizācijas vērtības. Šī lēmuma pamatā ir sapratne par to, ka efektīva atgriezeniskā saite ir ne tikai rīks darbinieku veiktspējas uzlabošanai, bet arī veids, kā stiprināt organizācijas kopējo identitāti un kultūru. Šāda vērtību iedzīvināšana nodrošina pastāvīgu komunikāciju un atbalstu, kas ir būtiski, lai radītu pozitīvu un motivējošu darba vidi.

Ieviešot Peero, Ekonomikas ministrija sūta skaidru signālu par to, ka tā ir ieinteresēta ne tikai rezultātu sasniegšanā, bet arī darbinieku izaugsmē un labklājībā. Tas veicina organizācijas vienotību un stiprina saikni starp darbiniekiem un vadību, radot kopīgu mērķu virzienu un atbalstot vienotību organizācijas darbībā.

 

Tālākie plāni

Turpinot Peero integrāciju, Ekonomikas ministrija plāno:

  1. Paplašināt Peero izmantošanu – izvērtēt un, ja nepieciešams, paplašināt Peero funkcionalitāti ar pielāgotu bonusu sistēmu , lai tā vēl labāk atbilstu organizācijas un tās darbinieku vajadzībām, veicinot darbinieku iesaisti un motivāciju vēl plašāk.
  2. Veicināt kultūras un vērtību izplatīšanu – turpināt izmantot Peero kā rīku organizācijas kultūras stiprināšanai, veicinot atvērtību, godīgumu, atbalstošu attieksmi un citu organizācijas vērtību iedzīvināšanu ikdienas darbā.
  3. Uzlabot komunikāciju un atsauksmju mehānismus – turpināt integrēt Peero ikdienas saziņā, lai uzlabotu iekšējo komunikāciju un darbinieku iespējas sniegt atsauksmes par dažādiem organizācijas aspektiem, tādējādi veicinot nepārtrauktu uzlabošanu.

 

Šo plānu īstenošana ļaus Ekonomikas ministrijai ne tikai sasniegt savus stratēģiskos mērķus, bet arī veicināt pozitīvu un atbalstošu darba vidi, kurā katrs darbinieks var justies novērtēts un iesaistīts ministrijas un vispārējās valsts attīstības procesā.

Latest from Blog

Receive updates on new blogs